LEVERINGSVOORWAARDEN

Leverings- en abonnementsvoorwaarden Kwebbels.

1. Algemeen 

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten van Kwebbels, gevestigd te Postbus 96, 5140AB Waalwijk, KvK: 20124032, BTW: NL.8161.53.875.B01, hierna ook te noemen “Kwebbels”.1.2 Een abonnement omvat de leveringen van kinderboekenpakketten verzonden door Kwebbels voor de overeengekomen termijn.1.3 De abonnee wordt geacht, door het aangaan van een abonnement geleverd door Kwebbels, deze voorwaarden te accepteren.1.4 Kwebbels garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.1.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.1.6 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn. 1.7 Kwebbels is gerechtigd om welke reden dan ook, de leveringen waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.2 Deze leveringsvoorwaarden van Kwebbels zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: Kwebbels Postbus 96 5140AB Waalwijk www.kwebbels.nl

1.2 Kwebbels behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

  1. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan. 2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

2.2 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee worden verzonden. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

2.3 De abonnee kan contact opnemen indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

2.5 Kwebbels is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

  1. Herroepingsrecht

3.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om in het geval van het aangaan van een abonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste kinderboekenpakket de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen.

3.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn het opzegformulier in te vullen op www.kwebbels.nl en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht. Vermeld bij het veld “Reden opzegging” dan “Herroeping aangaan abonnement” in en eventueel de reden van herroeping. Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per email.

3.3 Als de abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds ontvangen pakketten gefrankeerd binnen 14 dagen terug te sturen naar Kwebbels, Postbus 96, 5140AB Waalwijk of te overhandigen.

3.4 In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij wij ons het recht voorbehouden te wachten met terugbetaling tot het moment waarop wij de kinderboeken hebben terug ontvangen, dan wel bewijs van terug zenden van de kinderboeken hebben ontvangen.

  1. Duur en opzegging van het abonnement

4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor (het verschijnen van het eerste pakket van) de nieuwe abonnementstermijn Kwebbels over deze opzegging moet berichten. Dit kan via www.kwebbels.nl.

4.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

4.3 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van Kwebbels worden opgevraagd. De contactgegevens staan tevens vermeld op het etiket van het kinderboekenpakket of de website.

4.4 Aanvragen gratis kinderboekenpakket. Wanneer u op de site zich heeft aangemeld voor een gratis kinderboekenpakket dan heeft u 14 dagen na ontvangst van dit pakket de mogelijkheid af te zien van volgende zendingen. Bij geen afmelding ontvangt u de maand erna het tweede pakket en bent u hier € 14,95 voor verschuldigd. U kunt deze actie te allen tijde opzeggen